ΑΓΓΛΙΚΑ


 

Η συχνότητα και ώρες μαθημάτων του κάθε τμήματος διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο. Για τα Αγγλικά, πιο συγκεκριμένα ορίζονται τα παρακάτω επίπεδα:

Pre-Juniors

1-1,5 ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα

Junior A

3 ώρες

Junior B

3 ώρες   Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο Stars 1 του Ευropalso.

Junior Bumper

4 ώρες- καλύπτεται η ύλη των Junior A+B τάξεων (για μαθητές Γ΄δημοτικού)

Senior A

3,5 ώρες  Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο Stars 2 του Ευropalso.

Senior B

4 ώρες Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο Beginners του Ευropalso.

Senior C

4,5 ώρες Γίνεται προετοιμασία για το επίπεδο Elementary του Ευropalso.

Senior D

5 ώρες  Γίνεται προετοιμασία για την εξέταση ΚΕΤ του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες. (CEF)

Senior D + E

6 ώρες  Γίνεται προετοιμασία για την εξέταση PET του Cambridge ή BCCE του Μichigan που αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες. (CEF)

Senior E

5  ώρες Γίνεται προετοιμασία για την εξέταση PET του Cambridge ή BCCE του Μichigan που αντιστοιχούν στο επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες. (CEF)

B2

6 ώρες+extra διαγωνισμοί προσομοίωσης ένα Σάββατο το μήνα από τον Οκτώβρη.

Γίνεται προετοιμασία για την εξέταση FCE του Cambridge και ECCE του Μichigan και Β2 του ΕSB ή ΤΟΕΙC της Ελληνοαμερκάνικης Ένωσης που αντιστοιχούν στο επίπεδο B2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες. (CEF)

C1

6 ώρες Γίνεται προετοιμασία για την εξέταση γλωσσομάθειας CAE του Cambridge και ALCE της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης και C1 του ESB που αντιστοιχούν στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες. (CEF)

C2

: 6 ώρες Γίνεται προετοιμασία για την εξέταση γλωσσομάθειας CPE του Cambridge και ECPE της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης και C2 του ESB και του Lancashire και EDEXCEL που αντιστοιχούν στο επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες. (CEF)

*

Εντατικά θερινά

Εντατικό θερινό SeniorE

Εντατικό θερινό C1

Eντατικό θερινό C2

*Eντατικά θερινά ατομικά για οποιοδήποτε επίπεδο ζητηθεί τα οποία είναι είτε επαναληπτικά για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης που έχει ήδη διδαχθεί είτε εντατικά καλύπτοντας ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης μιας τάξης.

Τα θερινά εντατικά μαθήματα είναι καθημερινά και καλύπτουν διάστημα 4-5 εβδομάδων.  Όπου προβλέπεται και 5η εβδομάδα αυτή γίνεται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ή την πρώτη του Σεπτέμβρη.  Οι ώρες και η συχνότητα των μαθημάτων για τα θερινά καθορίζονται με βάση τις ανάγκες των εκάστοτε συμμετεχόντων μαθητών και τον αριθμό τους.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Προβλέπονται τρία επίπεδα ενηλίκων διάρκειας 9 μηνών το καθένα.

BEGINNERS+ ΕLEMENTARY: 1,5- 3 ώρες  Διδάσκεται η ύλη των Senior A & B τάξεων

PRE-INTERMEDIATE-INTERMEDIATE 1,5-3 ώρες  Διδάσκεται η ύλη των Senior C & D τάξεων

UPPER-INTERMEDIATE 2- 4 ώρες. Διδάσκεται η ύλη των Senior E & του επιπέδου Β2 και γίνεται προετοιμασία για τις εξετάσεις  FCE του Cambridge και ECCE του Μichigan και Β2 του ΕSB ή ΤΟΕΙC της Ελληνοαμερκάνικης Ένωσης που αντιστοιχούν στο επίπεδο B2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Γλώσσες. (CEF)

-       Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει δύο συμβατικά επίπεδα τάξεων.

-       Τα επίπεδα C1 και C2 ενηλίκων συνλειτουργούν με τα κανονικά τμήματα.

* Προβλέπεται η 30’λεπτη εξάσκηση στην ύλη που έχει διδαχθεί μέσω προγραμμάτων multimedia, στην ειδικά διαμορφωμένη και εξοπλισμένη αίθουσα υπολογιστών (Computer Room). Η χρήση των προγραμμάτων είναι προαιρετική και γίνεται υπό την επίβλεψη της γραμματείας ή του εκπαιδευτικού προσωπικού.